LFQ - Netzwerk lesbisch-feministisch-queerer Forscherinnen

Links

www.lesbenbewegung.de Geschichte der Lesbenbewegung in Deutschland
www.lesbengeschichte.de
www.lesbengesundheit.de Lesbengesundheit/-sforschung in Deutschland
www.queer-institut.de
www.spinnboden.de